Billy Elliot

June 13, 2019, 8:00 pm Stratford, ON