Billy Elliot

June 18, 2019, 8:00 pm Stratford, ON