Billy Elliot

June 28, 2019, 2:00 pm Stratford, ON