Billy Elliot

July 10, 2019, 2:00 pm Stratford, ON