Billy Elliot

July 17, 2019, 8:00 pm Stratford, ON