Billy Elliot

July 26, 2019, 8:00 pm Stratford, ON