Billy Elliot

October 2, 2019, 8:00 pm Stratford, ON