Billy Elliot

October 13, 2019, 2:00 pm Stratford, ON