Billy Elliot

October 11, 2019, 8:00 pm Stratford, ON