Billy Elliot

October 15, 2019, 2:00 pm Stratford, ON