Groundhog Day ticket

09/20/2017 2:00PM New York, NY