Groundhog Day ticket

09/17/2017 3:00PM New York, NY